Pojištění přepravy zboží

Pokud vyvážíte/dovážíte zboží do/ze zahraničí nebo ho přepravujete jen v rámci České republiky, neměli byste v žádném případě tyto situace podceňovat a přepravovat zboží bez jeho pojištění, neboť velmi často dochází právě v průběhu přepravy k jeho poškození.

V dnešní dynamické době patří mezi časté příčiny škod na zboží v průběhu přepravy: havárie dopravních prostředků, poškození zboží při manipulaci se zásilkou (nakládka, vykládka, překládka zboží), odcizení zboží a v neposlední řadě také živelní škody. To vše jsou důležité argumenty pro sjednání pojištění přepravy.


V rámci pojištění přepravy se zaměřujeme především na obratové smlouvy pojištěn& iacute; přepravy. Našimi silnými stránkami jsou: smluvní podmínky, které jsou přizpůsobovány na míru potřebám a požadavkům klienta a trhu, krytí vysokých pojistných částek, flexibilní a rychlé řešení Vašich požadavků a rozsáhlé know-how v oblasti risk-managementu (odborné rady související s výběrem vhodného dopravního prostředku, trasy, balení přepravovaného zboží a jeho jištění v průběhu přepravy apod.).


Našimi klienty jsou výrobní podniky a obchodní firmy se silným zaměřením na vývoz (strojírenství, subdodavatelé pro automobilový průmysl, chemické a farmaceutické firmy, strojírenské podniky apod.)


Předmět pojištění

Zboží, které je přepravováno (např. hotové výrobky, polotovary, suroviny, stroje nebo jejich části apod.). Pojištění lze sjednat z domu do domu nebo pouze na tu část přepravy, kde pojištěný nese riziko.


Pojištěný

Vlastník pojištěného zboží nebo jiná osoba, která má na sjednání pojištění pojistný zájem.


Druh přepravy

Letecká, námořní, říční, silniční, železniční


Pojistná nebezpečí

Nabízíme krytí ve 2 variantách:


proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím - např.: nehoda přepravního prostředku; obětování zásilky jako opatření pro záchranu lodě; nouzové přistání letadla, náraz nebo pád letadla, jeho částí nebo přepravovaného nákladu; vykolejení; zřícení budov skladů, mostů; požár; výbuch; úder blesku; zemětřesení; podmořské zemětřesení; výbuch sopky nebo jiné přírodní katastrofy;


nebo

ALL RISKS - proti všem pojistným nebezpečím - jedná se o pojištění proti všem pojistným nebezpečím, vyjma těch, která jsou z pojistné ochrany vyloučena ve smyslu příslušných pojistných podmínek. Pojištění se tedy vztahuje nejen na škody uvedené v předchozím odstavci pro vyjmenovaná pojistná nebezpečí, ale i např. na škody vzniklé poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením pojištěné přepravované zásilky.


Územní platnost pojištění

Pojištění lze sjednat pro přepravu zásilek po celém světě (pokud není uzavření takového pojištění na základě platné legislativy zakázáno).


Pojistná částka

Pojistná částka je maximální limit pojistného plnění a měla by odpovídat hodnotě přepravovaného zboží (obvykle dle faktury).


Pojistné plnění

 • ·ztráta nebo nezvěstnost zboží = hodnota pojištěné věci;
 • ·zničení zboží = hodnota nového pořízení zničené věci;
 • ·poškození = náklady na opravu poškozeného zboží za účelem uvedení do původního stavu.

Náklady na havarijního komisaře nese pojistitel. Z pojistného plnění je odečtena částka, která je v pojistné smlouvě sjednána jako spoluúčast.


Druhy pojistných smluv

 • ·obratové pojistné smlouvy s ročním vyúčtováním pojistného na základě skutečné ho objemu přepravovaného zboží - výhodou je minimální administrativní zatížení klienta;
 • ·rámcové pojistné smlouvy s přihlašováním jednotlivých přeprav do pojištění dle předem domluveného způsobu, který vyhovuje charakteru expedovaného zboží a Vašim potřebám;
 • ·individuální pojistné smlouvy sjednávané vždy pro jednotlivou přepravu zboží.


Příklady příčin škod na přepravovaném zboží

 • ·havárie dopravních prostředků;
 • ·živelní škody;
 • ·škody při manipulaci se zásilkou (nakládka, vykládka, překládka zboží);
 • ·zřícení mostů nebo skladů;
 • ·odcizení zboží nebo loupež;
 • ·úhrada nákladů do společné havárie.


Volitelná připojištění

 • ·pojištění války/stávky;
 • ·pojištění vnitropodnikové přepravy (pojištění přepravy vlastního zboží a/nebo pracovního vybavení vlastními přepravními prostředky);
 • ·pojištění zboží na výstavách a veletrzích;
 • ·pojištění zachraňovacích a odklízecích nákladů;
 • ·a další

Vaše kontaktní údaje